Vaša podpora

Sme právoplatne evidovaní v zozname poberateľov, vedenom Notárskou komorou, viď Informácie o určenej PO.

V prípade Vašej podpory poukázaním 2 % dane z príjmu použite nasledovné Vyhlásenie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane pre KLUB 63

V prípade podpory nášho združenia finančným príspevkom na účet občianskeho združenia, uvedený na karte Kontaktné údaje, môžete zadaním príslušného variabilného symbolu určiť aj okruh podporovaných cieľov našej činnosti – tak, ako sú zadefinované v našich Stanovách:

  • variabilný symbol     121     – kultúra, história a vzdelanie
  • variabilný symbol     122     – telesná kultúra a rekreačný šport
  • variabilný symbol     123     – životné prostredie
  • variabilný symbol     124     – sociálna pomoc