Kontaktné údaje

Názov občianskeho združenia:

KLUB 63

Sídlo občianskeho združenia:

951 15 MOJMÍROVCE, Ulica Andreja Hlinku 1523/24

IČO občianskeho združenia:

50 610 325

Účet občianskeho združenia:

SK69 8330 0000 0028 0112 2947

Mailová adresa:

klub63oz@gmail.com